Vytlačiť

 Názov: Tlačiarne pre EAN: USB i ethernet už bežným štandardom
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008; str.  12 - 15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku tlačiarní čiarového kódu. V prvej časti príspevok poukazuje na technické parametre, ktoré by firma mala brať na zreteľ pri obstarávaní tlačiarni na čiarové kódy. V príspevku autor poukazuje na štandardné požiadavky na kryt tlačiarne, rozlíšenie tlače, tlačové média a pamäť a grafiku tlačiarne. Súčasťou príspevku je prehľad tlačiarní na slovenskom trhu s prehľadne tabuľkovo spracovanými ich technickými parametrami.
Kľúčové slová: tlačiareň, EAN, RFID
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008