Vytlačiť

 Názov: Plánujeme, objednávame kvalitnejšie a efektívnejšie
Autor: Ing. Emil ŠÚCHAL
Zdroj: Železničný semafór, 3/2008, s. 9.
Vydavateľ: Generálne riaditeľstvo Železníc SR
Jazyk: Slovenský
Anotácia: V rámci projektu modernizácie ekonomického informačného systému SAP bol implementovaný modul údržby a opráv. Zmyslom zavedenia modulu bolo získať celkový prehľad o stave objektov železničnej infraštruktúry po technickej aj ekonomickej stránke. Prvá etapa bola už spustená do prevádzky a zahrňovala spracovanie elektronickej evidencie technických miest údržby. V ďalších etapách sa predpokladá implementácia výkonových noriem a pracovných postupov do procesu plánovania realizácie údržby.
Kľúčové slová: železničná infraštruktúra, údržba, informačný systém, technické objekty
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, KŽD, ŽU
Zaradené: apríl 2008