Vytlačiť

 Názov: Čiarové kódy v zdravotníctve
Autor: Ladislav Jančo
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2008, str. 16 - 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku používania čiarových kódov v zdravotníctve. V prvej časti príspevku autor poukazuje na povinnosť používať čiarové kódy v zdravotníctve a ich vzťah k potláčaniu distribúcie falošných liekov. Ostatná časť príspevku popisuje spôsob zadávania liekov do databáz a optimalizáciu manipulácie s liekmi.
Kľúčové slová: čiarový, kód, zdravotníctvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008