Vytlačiť

 Názov: Strážca návesu a nákladu
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2008, str. 64 - 65
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: MKSR 3933/2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zabezpečenia vozidla a tovaru proti krádeži osobitným monitorovacím systémov. Autor v príspevku predstavuje činnosť systému  a spôsob kontroly zo strany dopravcu.
Kľúčové slová: monitorovanie, vozidlo, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2008