Vytlačiť

 Názov: A čo ochrana súkromia?
Autor: Rainer Knyrim
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2008, str. 39 - 41
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: MKSR 3933/2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá využívaním moderných systémov fleet manažmentu, systémov umožňujúcich kontrolovať pohyb vodiča a plánovať prevádzku vozidla, vo vzťahu k ochrane osobných údajov. V príspevku je ďalej analyzované zaobchádzanie s osobnými údajmi vodiča a s údajmi o vodičoch. V ostatnej časti príspevku sú uvedené prípady povinného informovania zo strany dopravcu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, fleet manažment
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2009