Vytlačiť

 Názov: Téma – mobilná komunikácia
Autor: LČ a YMC
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2009; str. 56 - 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov rozoberajúcich problematiku mobilnej komunikácie. V prvej časti je analyzovaný historický vývoj telematiky a vývoj komunikácie v reálnom čase. Ostatná časť sa venuje navigácii, štrukturovaniu dát a optimalizácii s možnosťou zostavovania výkazov pre manažment. V téme sú taktiež predstavené vybrané programové vybavenia.
Kľúčové slová: telematika, navigácia, komunikácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2009