Vytlačiť

 Názov: Bezpečnosť digitálneho priestoru
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku bezpečnosti počítačových sieti a internetu. V prvej časti príspevku autor poukazuje na hrozby, ktoré je možné očakávať pri dostatočnom nezabezpečení bezpečnosti internetu. V ďalšej časti autor poukazuje na nutné rýchle a nadnárodné riešenia, pričom poukazuje na to, že Slovensko v snahách o bezpečnosť tohto priestoru nezaostáva. Ostatná časť príspevku popisuje výhody a riziká bezpečnosti digitálneho priestoru.
Kľúčové slová: digitálny, priestor, internet, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009