Vytlačiť

 Názov: Systém hlasom riadených operácii – voľné ruky, voľné oči
Autor: lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 22
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku automatickej identifikácie pri zbere, prenose a spracovaní dát, riadenú prostredníctvom hlasu. V prvej časti je popísaná technológia práce systému a spôsob pracovného dialógu medzi operátorom a riadiacim systémom. Ostatná časť popisuje príslušenstvo a programové vybavenie systému.
Kľúčové slová: systém, riadenie, hlas
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009