Vytlačiť

 Názov: Hodnota dát je nevyčísliteľná.
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 01-02/2010; str.  22 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku hodnoty dát vo firme. Poukazuje na skutočnosť nutnosti zálohy dát a vyčíslením ich ceny pri strate. V prvej časti príspevku autor poukazuje na skutočnosť, že často býva nemožné nahradiť stratené dáta. V ďalšej časti uvádza nutnosť zálohy dát, pričom autor poukazuje, že existujú špecializované firmy, ktoré sa zameriavajú na zálohu dát. Ostatná časť príspevku poukazuje na skutočnosť, že veľa firiem zálohuje veľký objem zbytočných dát. 
Kľúčové slová: dáta, záloha, strata, úschova
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010