Vytlačiť

 Názov: Téma: Navigácia
Autor: Rastislav Bujna
Zdroj: Magazín Transport, 7-8/2010; str. 42 - 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu článkov rozoberajúcich problematiku navigácie. V prvej časti autor poukazuje na navigáciu ako nevyhnutný prostriedok pre dopravcu. Popisuje systém GPS a Galileo a dôležitosť navigácie pre vodiča nákladného vozidla. V ďalšej časti série príspevkov sú predstavené jednotlivé technické riešenia navigácie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, navigácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010