Vytlačiť

 Názov: Implementácia IT riešenia
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2010; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že implementácia informačných technológii prináša predovšetkým transparentnú komunikáciu o objednávkach a zásielkach. V prvej časti autor analyzuje postavenie logistického správcu a zjednodušenie objednávania prepráv a posilnenie informovanosti o zásielkach. V ostanej časti sú uvedené konkrétne riešenia.
Kľúčové slová: riešenie, implementácia, výpočtová, technika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011