Názov: Mobilné čítačky
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 05-06/2011; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá mobilnými čítačkami, na základe ktorých je možné kontrolovať čísla šarží a sledovať doby exspirácie s minimálnou chybovosťou. V príspevku sú uvedené skúsenosti využitia pri narábaní s nebezpečnými vecami a medicínskym sortimentom. V ostatnej časti sú analyzované údaje identifikačného štítku.
Kľúčové slová: mobilná, čítačka, štítok, identifikácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011