Vytlačiť

 Názov: Automotive logistika: Pozorné sledovanie procesného reťazca
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2011; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou zabezpečenia materiálových tokov v automobilovom priemysle. Autor príspevku poukazuje na nevyhnutnosť sledovania procesného reťazca z pozície vykonávateľa logistiky. Znalosť procesného reťazca umožňuje zvyšovanie efektívnosti logistiky. Autor v príspevku predstavuje metodiku MTM, ktorá umožňuje vytváranie presných obrazov procesov. Taktiež poukazuje v ostatnej časti príspevku na výhody softvérového riešenia sledovania procesov.
Kľúčové slová: proces, optimalizácie, efektívnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2011