Vytlačiť

 Názov: Na implementáciu WMS sa treba pripraviť
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  28 - 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku systémov pre riadenie skladov, ktoré sú dnes dostupné už aj pre menšie firmy. V prvej časti autor uvádza spôsoby, ktorými môže postupovať záujemca o WMS systém. V ďalšej časti uvádza skutočnosť, že špecializované firmy ponúkajú viacero funkcionalít systému. V ostatnej časti rozoberá možnosti testovacej prevádzky.
Kľúčové slová: systém, WMS, riadenie, sklad
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011