Vytlačiť

 Názov: IT ovládá logistiku i dopravu
Autor: Roman Peterka
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje aplikácii informačných technológií a informačných systémov v oblasti logistiky a dopravy. Venuje sa plánovaniu a optimalizácii trasy prepravy ako aj monitoringu polohy a pohybu vozidiel po dopravnej sieti. Trendom u stredne veľkých a veľkých firiem je využívanie komplexných systémov pre plánovanie a riadenie prepráv vrátane podpory ďalších činností, napr. skladovania.
Kľúčové slová: IT, logistika, doprava, plánovanie, riadenie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012