Vytlačiť

 Názov: Ostrava opět hlavním městem RFID
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o konaní odbornej konferencie RFID Future Morava. Konferencia sa konala na Vysokej škole báňskej – TU Ostrava pod organizačnou záštitou medzinárodného laboratória ILAB RFID, združenia GS1 Czech Republic. Článok charakterizuje programovú náplň konferencie, obsah jednotlivých odborných blokov ako aj obsah vystúpení 15 prednášajúcich.
Kľúčové slová: RFID, konferencia, automatická identifikácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012