Vytlačiť

 Názov: Systémové integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 61-64
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2010. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2010. Zoznam poskytuje aj informácie o moduloch pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb, ktoré sú členené do 7 skupín.
Kľúčové slová: logistika, modul, softvér, hardvér, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012