Vytlačiť

 Názov: Reinžiniering SAP
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  26 - 27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť z praxe, kedy rozsiahla zmena informačného systému umožnila výrobnému závodu zvýšiť svoju konkurenčnú schopnosť. Aby bolo možné dosiahnuť uvedený cieľ, bolo potrebné realizovať analýzu logistického toku. V príspevku je popísaný postup dosiahnutia cieľa.
Kľúčové slová: SAP, optimalizácia, konkurencia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012