Vytlačiť

 Názov: Ako na Vyšnom Nemeckom
Autor: Bc. Marek Nižňanský – Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2009, str. 22 - 23
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje vybaveniu vozidla na hraničnom priechode. V prvej časti autori definujú špecifiká a charakter priechodov, pričom osobitne sa autori venujú  priechodu Vyšné Nemecké. Osobitná časť príspevku sa venuje elektronickému colnému konaniu v prípade vybavenia vozidla s tovarom na vstupe.
Kľúčové slová: vozidlo, colné, konanie, priechod
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009