Vytlačiť

 Názov: Osvetlenie a svetelná signalizácia
Autor: Marián Rybiansky
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 10/2009, str. 32 - 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku osvetlenia vozidla. V prvej časti definuje význam osvetlenia a poukazuje na skutočnosť, že na vozidlo je možné montovať iba schválené zariadenia. V ďalšej časti autor príspevku uvádza nutnosť nezamieňať jednotlivé druhy svetiel. Ostatná časť príspevku popisuje počet, umiestnenie a elektrické zapojenie jednotlivých svietidiel.
Kľúčové slová: vozidlo, osvetlenie, povinnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2009