Vytlačiť

 Názov: Schválené hospodárske subjekty a certifikácia AEO ako ďalší krok v posudzovaní kvality
Autor: Adela Poliaková
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-166 – I-171
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku rozoberá problematiku schválených hospodárskych subjektov a certifikácie AEO, ktorá sa týka celého dodávateľského reťazca, teda všetkých osôb zúčastnených v medzinárodnom obchode – dovozcov i vývozcov, výrobcov, colných zástupcov i dopravcov. Držitelia certifikátu AEO získavajú výhody v rýchlejšom prístupe k colným zjednodušeniam vo vzťahu k vykonávaným colným kontrolám. V príspevku je uvedený postup získania certifikátu AEO a typy schválených hospodárskych subjektov.
Kľúčové slová: colná, problematika, clo, AEO, subjekt
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010