Vytlačiť

 Názov: Kontrola originality
Autor: ben
Zdroj: Magazín Transport, 12/2009; str. 30
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že SR sa aktívne zapája do budovania systému kontroly originality. V prvej časti autor uvádza postupné kroky zavádzania systému v SR a finančnú stránku tohto systému. Ostatná časť príspevku popisuje piliere, na ktorých je systém postavený.
Kľúčové slová: originalita, vozidla, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010