Názov: Sankcie sociálnej legislatívy.
Autor: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2010, str. 38 - 41
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje analýzu sankcií za nedodržanie sociálnej legislatívy vo vybraných členských štátoch EÚ. V tabuľkovej forme autor uvádza výšku pokút v jednotlivých štátoch pri jednotlivých porušeniach, z čoho vyplýva, že výška sankcií za to isté porušenie sa výrazne mení. Legislatívy EÚ z toho dôvodu rozdelila porušenie legislatívy do 3 skupín podľa závažnosti. V príspevku sú tieto porušenia uvedené v rozdelení na veľmi závažné porušenia, závažné porušenia, menej závažné porušenia.
Kľúčové slová: sociálna, legislatíva, pokuta, sankcia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010