Vytlačiť

 Názov: Podceňovanie kontroly ADR.
Autor: Ľuboš Suchý
Zdroj: Magazín Transport, 4/2010; str. 13
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontroly prepravy nebezpečných vecí cestnou dopravou. V prvej časti analyzuje súvisiacu legislatívu s dohodou ADR. V ďalšej časti uvádza spôsob vykonávania kontrol a najčastejšie nedostatky pri preprave nebezpečných vecí. V ostatnej časti sa autor venuje funkcii bezpečnostného poradcu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ADR, nebezpečné veci
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010