Vytlačiť

 Názov: Úspešná revízia EN 12195-1
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2010, str. 73
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje normu EN 12195-1, ktorej revízia bola schválená v apríli roku 2010. V prvej časti autor uvádza použitie normy a popisuje IMO smernice. V ostatnej časti poukazuje na modelovom príklade rozdielnosť jednotlivých noriem pri požiadavkách na upevnenie nákladu.
Kľúčové slová: upevnenie, nákladu, požiadavky, norma
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010