Vytlačiť

 Názov: Vplyv stavu cesty
Autor: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2010, str. 38 – 39
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku vplyvu zlého stavu ciest na životnosť návesových súprav. V prvej časti autor poukazuje na možnosti predĺženia životnosti návesu. V ďalšej časti autor predstavuje jazdné skúšky a vyhodnotenie meraní. V ostatnej časti príspevku poukazuje na vplyv stavu cestnej siete na životnosť vozidiel
Kľúčové slová: cestná, sieť, kvalita, vplyv, doprava, vozidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010