Vytlačiť
Názov: Trendy riadenia podnikového nákupu
Autor: dr. Ing. Xenie Lukoszová, Vysoká škola baňská-TU Ostrava
Zdroj: Logistika 6/2003, str. 12, ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou procesného riadenia objednávok českých podnikov a apeluje na fenomén globalizácie, ktorý prehliada hranice štátov a vytvára globálny trh.
Kľúčové slová: Kaizen, reengineering, Supply Chain Management, Knowledge Management, E-commerce, TQM
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003