Vytlačiť
Názov: Stratégie Supply Chain Management
Autor: doc. Ing. Marie Jurová, CSc., VÚT Brno
Zdroj: Logistika 10/2002, str. 30
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autorka opisuje ciele SCM v podniku, stratégie SCM. Definuje optimalizáciu spotreby času a nákladov s cieľom hospodárneho objednávania zásob.
Kľúčové slová: SCM, metóda ABC, outsourcing, zásoba
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003