Názov: Európska logistická asociácia
Autor: Doc. Ing. Marián Šulgan, PhD
Zdroj: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISBN (ISSN): 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá súčastnou Európskou spoluprácou v oblasti logistiky, oboznamuje so vzdelávacími aktivitami a výmenou informácií medzi Európskymi obchodnými spoločnosťami a logistickými asociáciami.
Kľúčové slová: Európska logistická asociácia, poslanie ELA, členovia
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003