Názov: Logistika nebezpečných nákladů
Autor: Ing. Karel Valík
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 20
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Autor sa zaoberá logistike nebezpečných odpadov, kde preberá teoreticko-metodologické východiská logistiky. Autor opisuje problematiku z hľadiska súvisiacich predpisov a následne je venovaná pozornosť medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej preprave nebezpečných odpadov.
Kľúčové slová: elektronická výmena dát EDI, logistický reťazec, normy kvality, ISO 14000, cestný dopravca
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003