Názov: Skúsenosti so spoluprácou v rámci medzinárodných logistických reťazcov (Zkušenosti se spoluprací v rámci mezinárodních logistických řetězců)
Autor: Ing. František Kyncl
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj, ŽU v Žiline, 19. – 20. 6. 2003, strana 100
Vydavateľ: Žilinská univerzita - EDIS - vydavateľstvo ŽU
ISBN: 80-8070-093-1
Jazyk: čeština
Anotácia: Autor v článku prezentuje vlastné skúsenosti so spoluprácou v rámci medzinárodných logistických reťazcov. Uvádza základné princípy a podmienky pre dosiahnutie úspechu v oblasti poskytovania komplexných logistických služieb. Definuje tiež jednotlivé kroky pri riešení logistického projektu zákazníka. Kladie dôraz na význam informačných a komunikačných technológií v rámci logistických reťazcov.
Kľúčové slová: logistický reťazec, kvalita, služba, proces, operátor, informačný systém,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, Katedra CMD, Fakulta PEDaS ŽU
Zaradené: december 2003