Vytlačiť
Názov: Po vstupe do EÚ budú zasielatelia prepúšťať
Autor: (mp)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2003; strana 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá stratu pracovných miest a zníženie tržieb zasielateľských firiem z dôvodu odbúrania administratívy po vstupe SR do EÚ. Príspevok v ďalšej časti opisuje uplatnenie uvoľnených kapacít zasielateľských firiem, ktoré sa môžu uplatniť v oblasti daňových skladov, v zbere štatistických informácií pre Intrastat ale predovšetkým vo výraznom náraste logistických služieb s vyššou pridanou hodnotou.
Kľúčové slová: zasielateľstvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003