Názov: Vývojové trendy v cestnej doprave v SR pred vstupom do EÚ
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: LOADO 2003. Zborník z 2. medzinárodnej konferencie LOGISTIKA & DOPRAVA, str. 313-316
Vydavateľ: Technická univerzita Košice
ISSN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o aktualizácii a rozpracovaní zásad štátnej dopravnej politiky SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 21 z dňa 12. 1. 2000, približuje európsku dopravnú politiku do r. 2010, zameriava sa na požiadavky, kladené na cestnú dopravu a trvalo udržateľný rozvoj a uvádza najvýznamnejšie trendy v pravidelnej verejnej hromadnej osobnej doprave.
Kľúčové slová: Štátna dopravná politika, európska dopravná politika, cestná doprava, trvalo udržateľný rozvoj, pravidelná verejná hromadná osobná doprava.
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: december 2003