Vytlačiť
Názov: Logistické zabezpečenie pri hasení lesných požiarov
Autor: Ing. Ľubica Čahojová, Doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Zdroj: Zborník z 5. vedecko-logistickej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD – 2002,
strana 20
Vydavateľ: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ISBN: 80-88829-74-7
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok analyzuje problematiku lesných požiarov z pohľadu logistického zabezpečenia. V prvej fáze popisuje informačné systémy (ohlásenie požiaru a s ním súvisiace informácie), v druhej fáze zabezpečenie potrebného množstva síl a prostriedkov (požiarnikov, požiarnej techniky a hasiacich látok) a v tretej fáze nasadenie síl a prostriedkov na likvidáciu lesného požiaru.
Kľúčové slová: Informačné systémy, materiálne zabezpečenie
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: december 2003