Vytlačiť
Názov: ...A preto nepočítajte len kilometre!
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2002; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výpočtu prepravného, pričom poukazuje na to, že kalkulácia vlastných nákladov nemôže zohľadňovať iba kilometrickú vzdialenosť, ale musí taktiež zohľadňovať čas, ktorý je rovnako veľmi významným nákladovým faktorom. Autor poukazuje na objem fixných nákladov pri prepravnom, ktoré sú závislé na čase, pričom svoje tvrdenie dokazuje konkrétnym príkladom. V ostatnej časti je rozoberaná kalkulácia s tzv. príspevkom na úhradu, ktorá započítava do kalkulácii spomínané fixné náklady.
Kľúčové slová: kalkulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004