Vytlačiť
Názov: Zasadali riadiace orgány FIATA
Autor: Miriam Pokorná – Ing. Dušan Lalík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2002; str. 16,17
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá výsledky zasadania riadiacich orgánov FIATA, na ktorom sa zúčastnili aj delegáti zo SR. Príspevok rozoberá výsledky osobitne za jednotlivé výbory: pre multimodálnu dopravu; pre colné záležitosti; výbor pre nákladnú leteckú dopravu. Podstatná časť príspevku je venovaná aj cestnej a železničnej doprave. V ostatnej časti je venovaná pozornosť poradným orgánom: pre vzdelávanie; pre styk s verejnosťou; pre právne záležitosti; pre informačné technológie.
Kľúčové slová: FIATA
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004