Názov: Logistika a konkurenční řízení firmy
Autor: Ing. Jaroslav Král, CSc., ŽU, FRI
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 31
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa venuje aplikácií logistických riešení, ktoré sú prostriedkom ovplyvňovania miery zisku z hľadiska úspor celkových nákladov. Konkretizuje možnosti redukcie zásob vo všetkých logistických segmentoch v prostredí podniku.
Kľúčové slová: plánovanie podnikových zdrojov ERP, pokročilé plánovanie a rozhodovanie ASP, systém riadenia zásob dodávateľom VMI, obrátka aktív, logistics management
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004