Vytlačiť
Názov: Predpoklady vytvárania dopravno - logistických centier vo vnútrozemských prístavoch
Autor: Ing. Andrea Seidlová
Vydavateľ: Zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- LOGVD 2000, FŠI, Žilina, 2000. str. 112-114
ISBN: 80-88829-60-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vnútrozemské prístavy patria k prirodzeným miestam, vhodným pre budovanie dopravno-logistických centier. Pri rozhodovaní o umiestnení DLC v prístave by sa mali posudzovať predpoklady dané všeobecnými kritériami pre tvorbu DLC, ale i predpoklady vychádzajúce zo špecifických charakteristík prístavov. Tieto predpoklady sa týkajú predovšetkým polohy prístavu, vykonávaných činností a vybavenia.
Kľúčové slová: vnútrozemské prístavy, logistika, prístav, logistické centrum, cestná doprava, železničná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004