Vytlačiť
Názov: Aktuálne otázky vojenskej dopravy v príprave teritória štátu na obranu, pri vedení obrannej operácie a ďalšieho rozvoja v rámci logistiky
Autor: pplk. Ing. Zoltán Abari
Vydavateľ: Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou – Vojenská dopravná logistika. FŠI, Žilina, 1998, str. 7-14
ISBN: 80-88829-33-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: V obrannej doktríne Slovenskej republiky ako i ďalších vojensko - politických dokumentoch sú sformulované úlohy s cieľom zabezpečiť obranu národných záujmov občanov Slovenska. Nedeliteľnou súčasťou týchto úloh sú aj otázky dopravy, v tom i vojenskej dopravy. Systém dopravno - zásobovacích komunikácií (dopravnej logistiky) zahŕňa všetky druhy železničných, cestných, vzdušných, vodných a potrubných prostriedkov, schopných komplexne zabezpečiť celý rozsah prepráv v mieri a v čase brannej pohotovosti štátu s prihliadnutím na možné rozrušenia a straty vo vojne.
Kľúčové slová: dopravná logistika, obrana štátu, logistický reťazec, železničná doprava, cestná doprava, vodná doprava, potrubná doprava, letecká doprava.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004