Vytlačiť
Názov: Logistika ako nástroj systémového prístupu v riadení drevárskeho podniku
Autor: PNDr. Ing. Rudolf Štork
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 195
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: český
Anotácia: Logistiku môžeme označiť ako pomerne mladú ekonomickú vedu. V praxi sa však stáva neodmysliteľnou súčasťou komplexu princípov a nástrojov riadenia podniku. Jej uplatňovanie si vynútila skutočnosť, že v podnikovej praxi už nestačí len optimalizácia výroby alebo dopravy, ale že je nutné hľadať rezervy v riadení celého reťazca začínajúceho vývojom nových výrobkov, prípravou technológie a zabezpečením surovín, pomocných materiálov a výrobných energii.
Kľúčové slová: Logistika, distribučný kanál, komunikácia medzi podnikom a zákazníkom
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2004