Vytlačiť
Názov: Zásoby- riadenie zásob.
Autor: Ivo Drahotský
Zdroj: Logistika a procesy jejich řízení,str.16
ISBN: 80-7226-521-0
Jazyk: český
Anotácia: Zásobovanie je jednou z najdôležitejších podnikových aktivít. Zaisťuje hmotné i nehmotné výrobné činitele potrebné k činnosti podniku. Pre podnik majú zásoby ako pozitívny, tak i negatívny význam. Negatívny spočíva predovšetkým v tom, že nesie so sebou riziko znehodnotenia, nepoužiteľnosti alebo nepredajnosti. Na druhej strane však zásoby riešia časový, miestny, kapacitný a sortimentný nesúlad medzi výrobou a spotrebou, zaisťuje plynulosť výrobného procesu a kryjú rôzne nepredvídané výkyvy. Cieľom riadenia stavu zásob je zvyšovať rentabilitu podniku, predvídať dopad podnikových stratégií na stav zásob a minimalizovať celkové náklady logistických činností pri súčasnom uspokojovaní požiadaviek pre zákaznícky servis.
Kľúčové slová: riadenie stavu zásob, návratnosť investícií, rentabilita, prognóza dopytu, logistický informačný systém.
Spracoval: Ing.Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: apríl 2004