Vytlačiť
Názov: Komplexné hodnotenie prínosov reinžinieringových projektov
Autor: Ján Spišák
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 151 – 154.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Komplexné hodnotenie prínosov reinžinieringových zmien podnikových procesov si vyžaduje nové prístupy a metódy, pretože doterajšie metódy hodnotenia prínosov boli zamerané najmä do oblasti ekonomickej efektívnosti. Ťažisko zdrojov prínosov sa presúva na zákazníka, t.j. na dôležitosti naberajú mimoekonomické efekty. Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť komplexný prístup hodnotenia prínosov nielen v ekonomickej oblasti, ale aj sociálnej, ekologickej, organizačnej, technologickej, resp. v ďalších oblastiach, ktoré boli doteraz zanedbávané.
Kľúčové slová: hodnotenie prínosov, ekonomická efektívnosť, mimoekonomické efekty,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004