Vytlačiť
Názov: Metodika reinžinieringu firmy v procese reštrukturalizácie slovenskej ekonomiky
Autor: Dušan Malindžák – Ján Spišák
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 118 – 121.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom príspevku je popísať prístupy a možnosti využitia odborného potenciálu pracovníkov vysokých škôl pri riešení a tvorbe projektov reinžinieringu slovenských firiem. Hodnotí možné prístupy k reinžinieringu (zákaznícky, kooperatívny), postup riešenia reinžinieringu, jednotlivé fázy procesu reinžinieringu a jeho prínosy.
Kľúčové slová: prístup k reinžinieringu, proces reinžinieringu, návrh reinžinieringového riešenia, prínosy reinžinieringu
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004