Vytlačiť
Názov: Cesty k zabezpečovaní flexibility v logistických sítich
Autor: Pavla Macurová – Martina Gajdošová
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 114- 117.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok vychádza zo skutočnosti, že rýchlosť reakcie na požiadavky začína zaujímať stále dominantnejšie postavenie medzi konkurenčnými kritériami. V dynamickom prostredí je potrebné hľadať také cesty k zabezpečovaniu potrebnej reakcie, ktoré sú sprevádzané s prijateľnými nákladmi. Príspevok predstavuje určitý vstup do problematiky poňatia flexibility v logistike, jej zabezpečovania nákladovo prijateľným spôsobom a jej potrebe zakomponovania do strategického rozhodovania.
Kľúčové slová: flexibilita v logistike, logistické siete, strategická flexibilita, riadenie tokov
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004