Vytlačiť
Názov: Zlepšovanie procesov versus reinžiniering
Autor: Kuffnerová, A., Spišák, J.
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 110 – 113.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom príspevku je načrtnúť možnosti vzájomného pôsobenia d doplnenia prístupov rozvoja spoločnosti. Formulovanie modelu vzájomného pôsobenia nových koncepcií rozvoja je riešením pôvodným a pre svoju jednoduchosť je dostatočne transparentným. Základnými spôsobmi realizácie zmien v logistickom manažmente výroby sú zlepšovanie procesov, redesing procesov a reinžiniering procesov.
Kľúčové slová: redesign, reinžiniering procesov, kaizen, zlepšovanie procesov
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004