Vytlačiť
Názov: Logistický reťazec výrobného podniku
Autor: Juraj Kubiš
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 105 – 109.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika je ešte stále vo fáze kryštalizácie a hľadania uznania vo vedeckých kruhoch na Slovensku. Jedným z prvoradých cieľov logistiky je skracovanie výrobného cyklu. Skrátenie dodacích termínov predstavuje výraznú konkurenčnú výhodu. Poprerušovaný logistický reťazec a nechuť útvarov vzájomne komunikovať možno odstrániť procesným prístupom a integrovanou logistikou.
Kľúčové slová: logistický reťazec, výrobný proces, technická príprava výroby, integrovaná logistika,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004