Vytlačiť
Názov: Moderní trendy v logistickém řizení výroby
Autor: Ivan Gros – Stanislava Grosová
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 45 – 48.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok poukazuje na to, že centralizované metódy operatívneho rozpisu plánu a následného tlačného riadenia hmotných tokov nevyhovujú súčasným požiadavkám na pružnú reakciu výroby a na zmenu požiadaviek zákazníkov. V oblasti rozvoja systémov riadenia výroby sa stávajú hitom systémy APS (Advance Planning and Scheduling).
Kľúčové slová: logistické riadenie výroby, dĺžka výrobného cyklu, APS, systém plánovania a riadenia výroby
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004