Názov: Logistika v procese tvorby marketingovej koncepcie riadenia podnikov
Autor: Prof. Ing. Vladimír Vodinský, CSc.; Mgr. Vladimíra Vodzinská
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 221-224
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku rozpracovali základ koncepcie multidimenzionálneho systému riadenia podniku so zohľadnením toho, že proces integrácie núti riadiace subjekty podnikov v stále väčšej miere akceptovať vplyv logistiky. Definujú marketingový rozmer multidimenzionálneho systému riadenia, ktorý v ďalšej časti príspevku je podrobne rozpracovaný so zameraním na logistiku.
Kľúčové slová: multidimenzionálne riadenie, marketing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004