Názov: Základné prístupy k riešeniu výrobnej dispozície
Autor: Ing. Peter Virdzek
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 217-220
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku rozoberá prístupy k usporiadaniu prvkov vo výrobnom systéme a na pracovisku. Popisujú tvorbu výrobnej dispozície prostredníctvom analýzy súčiastkovej základne, materiálových tokov a vzťahov medzi pracoviskami. Ďalej uvádza základné typy metód pre rozmiestňovanie pracovísk a v ostatnej časti článku sú spracované všeobecné zásady pre tvorbu výrobnej dispozície.
Kľúčové slová: materiálový tok, výrobná dispozícia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004