Názov: Čo nové v digitálnych tachografoch
Autor: Ing. Eugen Kánovics
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 7/2006, str. 21
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zavádzania digitálnych tachografov v SR. V prvej časti autor poukazuje na skutočnosti, ktoré spôsobili zavádzanie digitálnych tachografov, v ostatnej časti príspevku je spracovaná analýza ako sa dopravcovia vysporiadali s touto problematikou. V príspevku sú uvedené taktiež možnosti inštalácie programového vybavenia a spôsob sťahovania údajov pre firmy, ktoré sa rozhodujú prevádzkovať vozidla s digitálnym tachografom.
Kľúčové slová: cestná doprava, tachograf, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2006